Privacyverklaring
Praktijk De Vlinder is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Wij verwerken de door jou verstrekte persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten als cursist en/of vanwege een behandeling en/of deelnemer aan andere door ons geïnitieerde activiteiten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
De door jou schriftelijk of digitaal op het inschrijfformulier verstrekte persoonsgegevens worden fysiek en/of digitaal bewaart. Jouw e-mailadres wordt digitaal (met een wachtwoord beveiligd) opgeslagen.

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken.
Indien noodzakelijk vanwege de cursus, behandeling of andere activiteit, verwerken wij de volgende bijzondere gegevens van jou: – lichamelijk beperkingen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze Nieuwsbrief en informatie over onze overige activiteiten;
– Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten juist uit te kunnen voeren;
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten;
– Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Communicatie.
Wanneer u e-mail of ander bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Uiteraard moeten wij wel voldoen aan verplichte, wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen zoals door de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derden, behalve als dit moet om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken.
Praktijk De Vlinder gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Beveiliging persoonsgegevens.
Wij zorgen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij onder ons hebben, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke richtlijnen en eisen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens kun je per e-mail aan ons sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Wij wijzen er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Praktijk De Vlinder neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.